Opšti podaci

Mesna zajednica Janošik, kao oblik mesne samouprave na teritoriji opštine Alibunar, osnovana je radi zadovoljavanja potreba od neposrednog zajedničkog interesa građana na svom području. Područje, za koje je osnovana Mesna zajednica Janošik obuhvata područje katastarske opštine Janošik. Mesna zajednica, kao zajednica građana na području iz predhodnog stava, organizuje se kao interesna, demokratska i nestranačka zajednica.

Mesna zajednica svojim aktivnostima zadovoljava opšte, zajedničke i svakodnevne potrebe stanovništva na njenom području. U Mesnoj zajednici građani zadovoljavaju potrebe i interese od neposrednog značaja, koje sami utvrde.

Mesna zajednica ima svojstvo pravnog lica, u okviru prava i dužnosti utvrđenih zakonom, odlukom o osnivanju i ovim statutom. Mesna zajednica ima svoju imovinu koju čine pokretna i nepokretna imovina, novčana sredstva kao i prava i obaveze. Mesna zajednica ima žiro račun.

U mesnoj zajednici u službenoj upotrebi je srpski jezik, ćirilično i latinično pismo, kao i slovački jezik i pismo. Mesna zajednica posluje pod nazivom: MESNA ZAJEDNICA - MIESTNE SPOLOČENSTVO, JANOŠIK. Sedište Mesne zajednice je u Janošiku, ulica M. Tita broj 5.

Mesna zajednica ima pečat okruglog oblika sa sledećim tekstom po obodu: Republika Srbija, A.P. Vojvodina, OPŠTINA ALIBUNAR, MESNA ZAJEDNICA, MIESTNE SPOLOČENSTVO, JANOŠIK. Ispisano ćiriličnim, latiničnim i slovačkim pismom. Mesna zajednica u svom radu koristi i štambilj pravougaonog oblika sa tekstom utvrđenim u predhodnom stavu ovog člana.

Mesna zajednica može imati svoj praznik. Mesna zajednica obeležava istorijske, kulturne i privredne događaje koji su od značaja za naselje Janošik. Bliže odredbe o načinu i vremenu obeležavanja ovih svečanosti urediće se posebnom Odlukom Saveta Mesne zajednice.

Mesna zajednica može imati svoj simbol u obliku amblema, opis amblema i njegova upotreba regulišu se Odlukom, koja će biti doneta na osnovu Statuta.

Rad organa je javan i podložan kontroli građana. Javnost rada i obaveštavanje građana obezbeđuje se:

  1. javnim raspravama na zborovima građana,
  2. izdavanjem informatora, brošura, letaka i isticanjem materijala na oglasnoj tabli,
  3. davanjem informacija sredstvima javnog informisanja.

Informacije o radu Mesne zajednice sredstvima javnog informisanja daju predsednik Saveta, sekretar Mesne zajednice i član Saveta u okviru dobijenog ovlaštenja od Saveta MZ.