Javna nabavka br.1227517 - Čišćenje i sanacija tla na lokaciji Kročkova Bara Janošik nov poziv

Ovde možete preuzeti Konkursnu dokumentaciju - Javna nabavka br.1227517 - Čišćenje i sanacija tla na lokaciji Kročkova Bara Janošik - Preuzmite Word fajl

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Na osnovu člana 60. Zakona o javnim nabavkama („Sl. Glasnik RS“ br.124/2012,14/15 i 68/15),

Opština Alibunar

Mesna zajednica Janošik

26362 Janošik, Maršala Tita 5

Objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

u postupku javne nabavke male vrednosti

br. 1227517

Predmet javne nabavke je nabavka radova :Nabavka radovana čišćenju i sanaciji tla na lokaciji Kročkova bara u Janošiku

Dana: 14.09.2016. godine

1.Naručilac: Mesna zajednica , MaršalaTita br. 5, Janošik, email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

2.  Vrsta Naručioca: Korisnik budžetskih sredstava;

3. Vrsta postupka javne nabavke: Javna nabavka male vrednosti;

4. Opis predmeta nabavke: Nabavka radovana čišćenju i sanaciji tla na lokaciji Kročkova bara u Janošiku

Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:  90522400- čišćenje i sanacija tla

5. Broj partija, ukoliko se predmet nabavke oblikuje u više partija: nabavka nije oblikovana po partijama

6. Kriterijum za dodelu Ugovora: Kriterijum za ocenjivanje ponuda je najniža ponuđena cena;

7. Procenjena vrednost nabavke je 1.666.666,00 dinara bez PDV-a.

7. Način preuzimanja konkursne dokumentacije, odnosno adresa gde je konkursna dokumentacija dostupna: lično, na adresi naručioca, ulica Maršala Tita br.5,Janošik.

8.Način podnošenja ponude i rok: Ponude se sačinjavaju prema uputstvu naručioca i sa traženom dokumentacijom dostavljaju na adresu naručioca lično ili poštom na adresu: MESNA ZAJEDNICA , 26362  Janošik, Maršala Tita  br.5, u zatvorenoj koverti sa naznakom: „Ponuda za javnu nabavku radova –na čišćenju i sanaciji tla na lokaciji Kročkova bara u Janošiku;, br. 1227517- NE OTVARATI“. Na poleđini koverte obavezno navesti naziv, adresu i telefon ponuđača. Ponude se dostavljaju do dana 22.09.2016.godine. Blagovremenom se smatra ponuda koja je primljena kod naručioca do 10.00 časova poslednjeg dana isteka roka, bez obzira na način kako su poslate.

9. Mesto, vreme i način otvaranja ponuda: Javno otvaranje ponuda obaviće nadležna komisija naručioca istog dana u 10.30 časova, u prostorijama Naručioca: Mesna zajednica,Maršala Tita br.5,Janošik, 22.09.2016. u 10.30 časova, otvaranje je javno;

9. Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda: pismena ovlašćenja, potpisana i overena pečatom od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se predaju komisiji za javne nabavke pre otvaranja ponuda;

10. Rok za donošenje Odluke:  Odluku o dodeli ugovora ili obustavi postupka,  naručilac će doneti u roku od 10 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

 

11. Lice za kontakt: Ivan Listmajer  013/647-002, smzjanosik@gmail.com

1227517