Javna nabavka br.1227517 - Odluka o pokretanju postupka

Republika Srbija-AP Vojvodina

Opština Alibunar

Mesna zajednica Janošik

Maršala Tita br.5

Broj: 40/2016

Dana: 13.09.2016.

    Na osnovu člana 32. i 53. Zakona o javnim nabavkama ( „Službeni glasnik RS„ br. 124/12, 14/15 i 68/15), i člana 2. Statuta Mesne zajednice  Janošik , Predsednik Saveta Mesne zajednice janošik donosi

Odluku o pokretanju postupka javne nabavke – javna nabavka male vrednosti

 br. 40/2016

Čl.1.

Predmet javne nabavke je - Nabavka radova – na čišćenju i sanaciji tla na lokaciji Kročkova bara u Janošiku

Naziv i opis iz opšteg rečnika nabavke:

Naziv iz opšteg rečnika nabavke Oznaka iz opšteg rečnika nabavke
Čišćenje i sanacija tla 90522400

Vrsta postupka javne nabavke: javna nabavka male vrednosti.

Čl. 2.

Konkretna javna nabavka predviđena je u Planu javnih nabavki mesne zajednice Janošik za 2016. godinu br.25/2016 od 08.12.2015. god. Pod rednim brojem 1.

Čl. 3.

Procenjena vrednost javne nabavke bez PDV-a: 1.666.666,00.- RSD.

Čl. 4.

Okvirni datumi u kojima će se sprovoditi pojedinačne faze postupka javne nabavke:

-          objavljivanje poziva za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki : u roku od 8 dana od dana donošenja ove Odluke;

-          objavljivanje konkursne dokumentacije na Portalu javnih nabavki : istovremeno sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda;

-          otvaranje ponuda u roku ne kraćem od 8 dana od  dana objavljivanja poziva i konkursne dokumentacije;

-          donošenje Odluke o dodeli Ugovora: u roku ne dužem od 10 dana od dana otvaranja ponuda;

-          zaključenje Ugovora o javnoj nabavci: u roku od 8 dana od dana proteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava;

-          objavljivanje Obaveštenja o zaključenom Ugovoru o javnoj nabavci: u roku od 5 dana od dana zaključenja Ugovora.

Čl. 5.

Sredstva za ovu javnu nabavku obezbeđena su:

Specijalizovanim uslugama pruženim od strane Mesne Zajednice Janošik prema NIS Novi Sad.

                                                 NARUČILAC

                                                    PREDSENIK SAVETA MESNE ZAJEDNICE JANOŠIK

                                               Ivan Listmajer