Statut Mesne zajednice Janošik

Na osnovu člana 15. Odluke o mesnim zajednicama na teritoriji opštine Alibunar („Službeni list opštine Alibunar“ broj 14/2013 i 13/2015), Savet Mesne zajednice Janošik na sednici od 28.09.2015. godine,  donosi
           
STATUT  MESNE ZAJEDNICE JANOŠIK
 
 
I OPŠTE ODREDBE
Član 1.
Mesna zajednica se obrazuje radi zadovoljavanja opštih, zajedničkih svakodnevnihpotreba i interesa stanovništva na području mesne zajednice.
Mesna zajednica Janošik (u daljem tekstu: mesna zajednica) obrazuje se za područje koje obuhvata katastarsku opštinuJanošik.
 
Član 2.
Mesna zajednica ima svojstvo pravnog lica u pogledu prava i dužnosti utvrđenihStatutom opštine i Odlukom o mesnim zajednicama na teritoriji opštine Alibunar  i ovim statutom.
 
Član 3.
Sedište Mesne zajednice Janošik je u Janošiku, u Ulici maršala Tita broj 5.
Savet mesne zajednice ima pečat.
Pečat je okruglog odblika, sa ispisanim tekstom u koncentričnim krugovima:
-          u spoljnom krugu: Opština Alibunar,
-          u sledećem unutrašnjem krugu: Savet mesne zajednice Janošik,
-          u sledećem unutrašnjem krugu: Janošik,
-          u sredini pečata stavlja se simbol mesne zajednice, ukoliko je određen.
Tekst pečata ispisan je na srpskom jeziku ćiriličnim pismom, na rumunskom jeziku latiničnim pismom i na slovačkom jeziku latiničnim pismom.
Mesna zajednica ima i štambilj koji je pravougaoni sa istim tekstom koji sadrži pečat mesne zajednice, s tim što ima prostor za broj i datum.
Mesna zajednica ima otvorene poslovne račune u okviru konsolidovanogračuna trezora opštine Alibunar.
 
Član 4.
Mesna zajednica ima pravo korišćenja na pokretnim i nepokretnim stvarima u javnoj svojini opštine Alibunar, u skladu sa zakonom i aktima opštine kojima se bliže određuju uslovi prenosa prava korišćenja i prava i obaveze mesne zajednice po osnovu korišćenja.
Savet mesne zajednice je dužan da se stara da se imovina iz stava 1. ovog člana koristi odnosno istom upravlja i raspolaže u skladu sa njenom  namenom utvrđenom  zakonom i aktima opštine.
 
Član 5.
Mesne zajednice ostvaruju neposrednu međusobnu saradnju, saradnju sa opštinom i njenim organima, preduzećima i drugim organizacijama, ustanovoma i udruženjima građana.
 
Član 6.
Mesna zajednica ima svoj praznik.
Praznik mesne zajednice je Kirvaj koji se praznuje prve nedelje u mesecu oktobru.
 
Član 7.
O obrazovanju nove, promeni područja i ukidanju mesne zajednice odlučuje Skupština opštine većinom glasova od ukupnog broja odbornika.
Predlog za osnivanje nove, promenu ili ukidanje postojeće mesne zajednice mogu podneti: opštinsko veće, predsednik opštine, najmanje ¼ odbornika, savet mesne zajednice ili građani sa dela teritorije opštine na koju se predlog odnosi, putem građanske inicijative.
 
Član 8.
Skupština opštine dužna je da pre donošenja odluke o osnivanju nove mesne zajednice, promeni područja i ukidanju mesne zajednice pribavi mišljenje građana sa dela teritorije opštine na koji se predlog odnosi.
O predlogu za ukidanje, promenu područja, odnosno formiranje nove mesne zajednice, građani se izjašnjavaju putem referenduma.
Skupština opštine dužna je da raspiše referenum za deo teritorije opštine na koji se predlog odnosi u roku od 30 dana od dana podnošenja predloga iz člana 10. ove Odluke.
O odluci o raspisivanju referenduma, Skupština opštine će odrediti i organe za sprovođenje i utvrđivanje rezultata referenduma.
 
Član 9.
Skupština opštine dužna je da pre donošenja odluke o promeni područja i ukidanju mesne zajednice pribavi mišljenje saveta mesne zajednice na koji se predlog odnosi.
Savet mesne zajednice je dužan da se izjasni u roku koji je određen u odluci Skupštine opštine.
Ako se savet mesne zajednice ne izjasni u roku iz stava 2. ovog člana, smatra se da je mišljenje pozitivno.
 
II POSLOVI MESNE ZAJEDNICE
 
Član 10.
Građani u mesnoj zajednici svoje potrebe zadovoljavaju i ostvaruju:
1. u oblasti prostornog i urbanističkog planiranja i uređenja mesne zajednice;
2. u izgradnji komunalnih objekata i puteva, kada je investitor tih objekata javno komunalno preduzeće, drugo preduzeće ili preduzetnik;
3. u izgradnji komunalnih objekata i puteva kada javno komunalno preduzeće, drugo preduzeće ili preduzetnik nije investitor tih objekata;
4. u održavanju komunalnih objekata i puteva koji su u nadležnosti javnih komunalnih preduzeća, preduzeća ili preduzetnika;
5. u prikupljanju i dostavljanju nadležnim republičkim i opštinskim organima, javnim preduzećima i ustanovama predstavke i pritužbe na njihov rad, kao i inicijative i predloge građana za rešavanje pitanja od njihovog zajedničkog interesa;
6. u saradnji sa organima opštine na stvaranju uslova ra rad predškolskih ustanova, osnovnih škola i dopunskih obrazovanja dece, stvaranja uslova za socijalno zbrinjavanje starih lica  i dece (pomoć i saradnja sa hraniteljskim porodicama);
7. učešće u obezbešenju prostornih, finanasijskih i organizacionih uslova za sport i rekreaciju;
8. u saradnji sa zdravstvenim i veterinarskim ustanovama i organizacijama na stvaranju uslova za zdravstvenu u veterinarsku zaštitu;
9. u organizaciji raznih vrsta humanitarne pomoći na svom području;
10. u zaštiti od elementarnih nepogoda i organizovanju otklanjanja ili ublažavanja njihovih posledica;
11. u obrazovanju mirovnog veća i komisije za procenu štete;
12. u saradnji sa udruženjima građana i nevladinim organizacijama o pitanjima koja su od interesa za građane mesne zajednice;
13. u uvođenju i realizaciji samodoprinosa;
14. u saradnji sa organima opštine, državnim organima, javnim preduzećima i ustanovama;
15. u vršenju poslova koje joj poveri opština;
16. u obavljanju poslova vezanih za zaštitu građana, dobara i imovine u vanrednim situacijama i  otklanjanju posledica proizašlih iz vanredne situacije;
17. u obavljanju drugih poslova  po odlkuci Saveta mesne zajednice.
 
Član 11.
Rad organa mesne zajednice je javan.
            Javnost rada, po pravilu se obezbeđuje:
-          obaveznim isticanjem na oglasnoj tabli: dnevnog reda za sednicu saveta mesne zajednice, usvojenih odluka i drugih akata, obaveštavanjem građana o sednicama saveta mesne zajednice, zborovima građana i drugim skupovima;
-          pravom građana da, u skladu sa statutom mesne zajednice, ostvaruje uvid u zapisnike i akta saveta mesne zajednice;
-          izdavanjem biltena;
-          saradnjom sa medijima;
-          postavljanjem internet prezentacije;
-          organizovanjem javnih rasprava, u skladu sa zakonom, statutom opštine i ovim Statutom.
 
III SAVET MESNE ZAJEDNICE
 
1. Nadležnost i sastav
 
Član 12.
Savet mesne zajenice je predstavničko telo građana mesne zajednice koje obavlja sledeće poslove i zadatke:
1.     donosi statut mesne zajednice;
2.     donosi program rada i finansijski plan;
3.     podnosi izveštaj o radu i završni račun mesne zajednice;
4.     odlučuje o načinu korišćenja i upravljanja nepokretnostima na kojima ima pravo svojine, u skladu sa zakonom;
5.     pokreće inicijativu za uvođenje samodoprinosa;
6.     vrši nadzor nad sporovođenjem programa realizacije uvedenog samodoprinosa;
7.     pokreće inicijativu za donošenje novih ili izmenu postojećih propisa opštine;
8.     sarađuje se udruženjima građana i nevladinim organizacijama u pitanjima od interesa za građane mesne zajednice;
9.     stara se o sprovođenju referenduma koji se raspisuje na teritoriji opštine, za delove opštine, mesnu zajednicu ili delove mesne zajednice;
10. imenuje svoj predstavnika na svim zborovima građana, izvršava odluke i sprovodi zaključke zborova građana;
11. usvaja jednogodišnji i četvorogodišnji izveštaj o radu mesne zajednice;
12. obrazuje komisije, mirovna veća, odbore i druga radna tela, radi zadovoljavanja zajedničkih potreba građana u skladu sa zakonom i ovom Odlukom;
13. utvrđuje prestanak mandata članu saveta mesne zajenice kome je mandat prestao iz razloga navedenih u članu 28. ove Odluke i pokreće  inicijativu za njegov izbor;
14. donosi poslovnik o svom radu;
15. obavlja i druge poslove u skladu sa Odlukom o obrazovanju i ovim Statutom.
Savet mesne zajednice sastaje se prema potrebi, a najmanje jedanput u 90 dana.
 
2. Rad saveta
 
Član 13.
Savet mesne zajednice radi u sednicama.
Sednice saveta održavaju se prema potrebi, a najčešće jednom u 90 dana.
Sednicu saveta saziva predsednik saveta pismenim putem i u pozivu za sednicu odrećuje dan i čas održavanja sednice, kao predlog dnevnog reda.
Poziv za sednicu dostavlja se članovima saveta najkasnije jedan dan uoči održavanja sednice saveta.
 
Član 14.
Sednice Saveta su javne.
Sednice saveta mogu biti nejavne samo iz razloga utvrđenih zakonom.
 
Član 15.
Savet može punovažno da radi i odlučuje ako sednici prisustvuje više od polovine članova saveta.
Savet mesne zajednice odlučuje većinom od prisutnih članova Saveta.
Savet mesne zajednice odlučuje većinom od ukupnog broja članova saveta kada:
1.     donosi ili menja statut,
2.     utvrđuje predlog odluke o ukidanju mesne zajednice ili o obrazovanju nove mesne zajednice,
3.     utvrđuje praznik mesne zajednice,
4.     utvrđuje simbole mesne zajednice.
 
Član 16.
Poslovnikom o radu Saveta bliže se određuje: način rada saveta, zakazivanje i održavanje sednica saveta, održavanje reda na sednicama saveta, rad u sednicama radnih tela, kao i druga pitanja od značaja za rad saveta.
 
3. Sastav Saveta
 
Član 17.
Savet mesne zajednice ima pet članova.
Član saveta mesne zajednice mora imati prebivalište na području te mesne zajednice.
Mandat članova saveta traje 4 godine, odnosno do postavljanja povereništva ili do izbora novog saveta mesne zajednice.
 
Član 18.
Članovi saveta mesne zajednice biraju se po teritorijalnom principu.
 
Član 19.
Izbor  članova saveta mesne zajednice vrši se jedinstveno za celo područje.
     
4. Predsednik i zamenik predsednika Saveta
 
Član 20.
Savet mesne zajednice ima predsednika i zamenika predsednika koje biraju članovi saveta mesne zajednice.
Za predsednika i zamenika predsednika izabrani su članovi saveta mesne zajednice koji dobiju najveći broj glasova.
 
Član 21.
Predsednik Saveta bira se na konstitutivnoj sednici Saveta, tajnim glasanjem.
Za predsednika Saveta izabran je kandidat koji je dobio najveći broj glasova članova Saveta.
Kandidata za predsednika Saveta predlaže približna trećina od ukupnog broja članova Saveta putem pismenog predloga koji se dostavlja predsedavajućem konstitutivne sednice.
Jedan član Saveta može predložiti samo jednog kandidata.
Član Saveta ne može predložiti sebe za kandidata za predsednika Saveta.
Izbore za predsednika Saveta sprovodi predsedavajući konstitutivne sednice, a ukoliko je on kandidat za predsednika Saveta, izbore sprovodi sledeći najstariji član Saveta koji nije kandidat.
Predsedavajući zaprima predloge kandidata za predsednika Saveta i sačinjava listu kandidata, glasački listić i spisak za glasanje.
Predsedavajući poziva redom sve članove Saveta da glasaju i zaokružuje članove saveta koji su primili listić za glasanje.
Nakon sprovedenog tajnog glasanja, predsedavajući utvrđuje rezultate glasanja tako što konstatuje:
-          koliko je prisutno članova Saveta,
-          koliko je glasačkih listića izrađeno,
-          koliko je prisutnih članova Saveta glasalo,
-          koliko prisutnih članova Saveta nije glasalo,
-          koliko je glasačkih listića pronađeno u glasačkoj kutiji,
-          broj nevažećih listića koji se odlažu u poseban koverat i pečate,
-          broj važećih listića,
-          broj glasova koje je kandidat dobio.
Za predsednika Saveta izabran je kandidat koji je dobio naveći broj glasova.
Ukoliko više dva ili više kandidata dobiju jednak i istovremeno najveći broj glasova, glasanje se ponavlja za te kandidate.
Kandidat za predsednika Saveta može odustati od kandidature sve do okončanja postupka glasanja.
Ako kandidat odustane od kandidature, to glasanje se poništava i sprovodi se novo glasanje sa preostalim kandidatima.
Tajno glasanje će se sprovesti i ukoliko ima samo jedan kandidat.
Ukoliko ni jedan kandidat ne dobije potrebnu većinu glasova, glasanje se ponavlja.
Ukoliko ni posle ponovljenog glasanja ni jedan kandidat ne dobije potrebnu većinu, postupak izbora predsednika Saveta se ponavlja sa istim ili drugim kandidatima.
Ukoliko ni posle ponovljenog glasanja savet ne izabere predsednika, savet se raspušta, Skupština opštine imenuje privremeni organ (povereništvo) i raspisuju se novi izbori za članove Saveta mesne zajednice.
 
Član 22.
Zamenik predsednika Saveta bira se na predlog predsednika Saveta, tajnim glasanjem, većinom od prisutnih članova Saveta.
Na postupak izbora zamenika predsednika Saveta shodno se primenjuju odredbe vezane za izbor predsednika Saveta.
Zamenik predsednika Saveta zamenjuje predsednika u slučaju njegove odsutnosti ili sprečenosti da vrši funkciju i obalja poslove koje mu poveri predsednik Saveta ili Savet.
 
Član 23.
Predsednik saveta mesne zajednice zastupa i predstavlja mesnu zajednicu i naredbodavac je za izvršenje finansijskog plana.
 
5. Administrativni poslovi
Član 24.
Poslove mesne zajednice obavljaće predsednik Saveta mesne zajednice.
Za obavljanje poslova iz stava 1. ovog člana predsednik Saveta ima pravo na naknadu. Visinu naknade odrediće Opštinsko veće opštine Alibunar.
Ukoliko predsednik Saveta mesne zajednice ne obavlja poslove iz stava 1. ovog člana može angažovati određeno lice, koje može ali ne mora biti član Saveta, za obavljanje poslova iz nadležnosti mesne zajednice.
Lice iz stava 3. ovog člana ne može biti na stalnom radu u mesnoj zajednici, već mu može pripasti naknada za obavljanje poslova koje mu poveri predsednik saveta mesne zajednice, pri čemu predsednik saveta nema pravo na naknadu.
Visinu naknade za lice iz stava 3 ovog člana odrediće Opštinsko veće opštine Alibunar.
 
IV IZBOR I PRESTANAK MANDATA
 
1.     Raspisivanje izbora i izborno pravo
 
Član 25.
Izbore za savet mesne zajednice raspisuje predsednik Skupštine opštine u skladu sa Odlukom o obrazovanju mesnih zajednica i ovim Statutom.
 
Član 26.
Članovi saveta mesne zajednice biraju se neposrednim, tajnim glasanjem na osnovu opšteg i jednakog izbornog prava.
Svaki građanin sa prebivalištem na području mesne zajednice koji je navršio 18 godina života ima pravo da bira i da bude biran u savet mesne zajednice.
 
2.     Organi za sprovođenje izbora
 
Član 27.
Izbore za članove Saveta mesne zajednice sprovode:
1.     Izborna komisija,
2.     Birački odbori.
Izbornu komisiju imenuje Savet mesne zajednice pa period od četiri godine.
Izborna komisija ima predsednika i četiri člana koji imaju zamenike.
Organi za sprovođenje izbora odlučuju glasanjem, većinom glasova od ukupnog broja njihovih članova.
 
Član 28.
Izborna komisija:
1.     stara se o zakonitosti sprovođenja izbora,
2.     određuje biračke odbore i imenuje predsednike i članove biračkih odbor,
3.     propisuje obrazce i pravila za sprovođenje izbornih radnji,
4.     daje uputstva biračkom odboru u pogledu postupka sprovođenja izbora,
5.     utvrđuje i proglašava liste kandidata za članove Saveta mesne zajednice,
6.     utvrđuje biračko mesto i broj glasačkih listića,
7.     utvrđuje rezultate glasanja i broj glasova za svakog kandidata,
8.     rešava povodom prigovora  nepravilnosti u postupku kandidovanja i izbora,
9.     podnosi izveštaj Savetu mesne zajednice o sprovedenim izborima za članove Saveta mesne zajednice,
10. obavlja i druge poslove u vezi sa organizovanjem i sprovođenjem izbora.
 
Član 29.
Birački odbor se imenuje najkasnije 10 dana pre dana određenog za održavanje izbora.
Birački odbor neposredno sprovodi proces glasanja, obezbeđuje pravilnost i tajnost glasanja, utvrđuje rezultate glasanja na biračkom mestu i obavlja druge poslove utvrđene ovim Statutom i Uputstvom izborne komisije.
Birački odbor se stara o održavanju reda na biračkom mestu za vreme glasanja.
Izborna komisija je u obavezi da biračkom odboru dostavi izborni materijal, najkasnije 48 časova pre vremena predviđenog za otvaranje biračkog mesta na dan izbora.
Izborna komisija pozvaće svakog proglašenog  podnosioca odnosno ovlašćenog predlagača da u Birački odbor imenuje jedno lice u svojstvu posmatrača.
 
Član 30.
Birački odbor, po utvrđivanju rezultata glasanja, odmah dostavlja zapisnik i izborni materijal Izbornoj komisiji, a jedan primerak zapisnika ističe na biračkom mestu.
Izborna komisija utvrđuje rezultate izbora i sačinjava zapisnik koji se ističe na Oglasnoj tabli mesne zajednice na javni uvid, najkasnije u roku od 48 časova od zatvaranjabiračkih mesta, po sprovedenom glasanju.
 
3.     Zaštita izbornog prava
 
Član 31.
Svaki birač, kandidat za člana Saveta ili predlagač kandidata ima pravo da podnese prigovor izbornoj komisiji zbog nepravilnosti u postupku kandidovanja i sprovođenja izbora.
Prigovori iz stava 1. ovog člana podnose se izbornoj komisiji u roku od 24časa od časa kada je doneta odluka, odnosno izvršena radnja.
Izborna komisija dužna je da, po prigovoru, donese rešenje u roku od 48 časova od prijema prigovora. Odluka Izborne komisije o prigovoru je konačna.
Ako izbori za Savet mesne zajednice budu poništeni, predsednik skupštine opštine će raspisati ponovne izbore u roku od 15 dana.
 
4.     Postupak kandidovanja
 
Član 32.
Pravo predlaganja kandidata za člana saveta mesne zajednice ima najmanje 10 građana sa prebivalištem na području mesne zajednice.
Svaki građanin može predložiti samo jednog kandidata za člana saveta mesne zajednice.
Pravo predlaganja kandidata imaju i registrovane političke partije i druge registrovane organizacije koji mogu predložiti najviše onoliko kandidata koliko se bira članova saveta mesne zajednice.
Predlaganje kandidata vrši se na propisanim obrascima.
Izborna komisija izdaje predlagaču potvrdu o danu i tačnom času podnošenja kandidature.
Predlog kandidata dostavlja se nadležnom organu za sprovođenje izbora, najkasnije 15 dana od dana određenog za izbore.
Uz predlog kandidata, Izbornoj komisiji dostavlja se sledeća dokumentacija:
1.     ovlašćenje za podnošenje kandidature koje daje predlagač;
2.     izjava kandidata o prihvatanju kandidature koja se potpisuje pred izbornom komisijom ili overava kod nadležnog organa;
3.     spisak od namanje 10 važećih potpisa građana koji podržavaju kandidata;
4.     potvrda o izbornom pravu kandidata;
5.     potvrda o prebivalištu ili fotokopija ili očitana važeća lična karta (ukoliko kandat dostavi potvrdu o podnetom zahtevu za izdavanje nove lične karte, smatraće se da poseduje važeću ličnu kartu).
Izborna komisija razmatra kandidature prema redosledu podnošenja.
Na glasačkom listiću upisuju se imena i prezimena svih predloženih kandidata koji ispunjavaju uslove, godina njihovog rođenja, zanimanje i naziv predlagača.
Redosled kandidatata na glasačkom listiću određuje se prema redosledu potvrđenih kandidatura.
 
Član 33.
Za članove saveta mesne zajednice izabrani su oni kandidati koji su dobili najveći broj glasova od broja članova saveta koji se biraju.
Ako dva ili više kandidata koji su poslednji po broju dobijenih glasova a imaju pravo na članstvo u savetu mesne zajednice, dobiju jednak broj glasova, postupak izbora se ponavlja dok jedan od kandidata ne dobije veći broj glasova.
Ovi kandidati imaju pravo da odustanu od kandidature nakon prvog kruga glasanja.
 
Član 34.
Prvu konstitutivnu sednicu saveta mesne zajednice saziva predsednik saveta mesne zajednice u prethodnom sazivu i to u roku od 15 dana od dana utvrđivanja konačnih rezultata izbora.
Ako predsednika saveta iz prethodnog saziva ne sazove konstitutivnu sednicu u roku iz stava 1. ovog člana, konstitutivna sednica može se sazvati i na poziv približno 1/3 novoizabranih članova saveta.
Konstitutivnom sednicom predsedava najstariji član saveta, a pomeže mu najmlađi član Saveta.
Konstitutivna sednica se može održati ako prisustvuje više od polovine novoizabranih članova saveta mesne zajednice.
Na konstitutivnoj sednici vrši se verifikacija mandata članova saveta mesne zajednice, vrši se izbor presednika i zamenika predsednika saveta mesne zajednice iz redova članova saveta mesne zajednice.
Predsednik saveta mesne zajednice iz prethodnog saziva dužan je da u pismenoj formi izvrši primopredaju popisa spisa i imovine sa svim pravima i obavezama  i zaduženjima mesne zajednice na dan primopredaje. Ukoliko se primopredaja ne izvrši u roku od 8 dana od dana konstitusanja saveta, novoizabrani savet će formirati komisiju za popis navedenih stvari.
 
Član 35.
Članstvo u savetu mesne zajednice prestaje:
-          ostavkom ili opozivom,
-          zbog bezuslovne osude na kaznu zatvora,
-          zbog potpunog ili delimičnog gubljenja poslovne sposobnosti,
-          zbog gubljenja državljanstva Republike Srbije ili promene prebivališta van područja mesne zajednice,
-          u slučaju smrti.
 
Član 36.
 Član saveta mesne zajednice može biti opozvan iz sledećih razloga:
-          ako neopravdano izostane 3 ili više puta sa sednice saveta;
-          ako svojim ponašanjem remeti rad saveta;
-          ako ne poštuje odluke o akte organa mesne zajednice;
-          ako ne radi na sprovođenju programa razvoja i planova mesne zajednice,
-          ako zbor ne prihvati izveštaj o radu i završni račun mesne zajednice zbog nepravilnosti u radu članova saveta mesne zajednice.
 
Član 37.
Opoziv jednog ili više članova saveta mesne zajednice može predložiti:
-          zbor građana na predlog najmanje 10 građana sa prebivalištem na području mesne zajednice u kojoj je izabran član saveta mesne zajednice;
-          savet mesne zajednice.
 
Član 38.
Predlog za opoziv jednog ili više članova saveta dostavlja se predsedniku skupštine opštine.
Opoziv jednog ili više članova saveta sprovodi se neposrednim, tajnim glasanjem, na osnovu opšteg i jednakog biračkog prava. Član saveta opozvan je ako se za njegov opoziv izjasni više od polovine birača koji su glasali.
 
Član 39.
Po konačnosti opoziva jednog ili više članova saveta, izbori za nove članove saveta raspisuju se u roku od 30 dana, u skladu sa odlukom i statutom mesne zajednice.
Članovi saveta koji se biraju umesto opozvanih članova saveta moraju biti sa područja mesne zajednice člana kome je prestao mandat, u skladu sa teritorijalnim principom.
 
Član 40.
Ukoliko se opozove više od polovine članova saveta mesne zajednice, raspisaće se novi izbori za ceo savet mesne zajednice.
 
Član 41.
Ukoliko većina članova saveta mesne zajednice podnese pismene ostavke na članstvo u savetu mesne zajednice, računajući i prestanak mandata pojedinih članova saveta usled razloga navedenih u članu 28. Odluke (osim opoziva), ili ukoliko savetu mesne zajednice prestane mandat, a nisu blagovremeno raspisani izbori za članove saveta mesnih zajednica, Skupština opštine će, iz razloga omogućavanja funkcionisanja mesne zajednice i ostvarivanja prava građana u mesnoj zajednici, imenovati povereništvo.
Povereništvo će vršiti funkciju saveta mesne zajednice do izbora novog saveta.
Povereništvo će imati pet članova koje će predložiti Komisija za kadrovska, administrativna pitanja i radne odnose Skupštine opštine Alibunar.
Povereništvo imenuje rešenjem Skupština opštine.
 
V RADNA TELA
 
Član 42.
Savet mesne zajednice može da obrazuje stalna i povremena radna tela: komisije, odbore i mirovna veća, a u cilju pripreme, razmatranja i rešavanja pitanja iz nadležnosti mesne zajednice.
 
1.     Stalna radna tela
 
Član 43.
Savet mesne zajednice ima sledeća stalna radna tela:
-          Komisija za finansije,
-          Komisija za mandatna pitanja,
-          Administrativna komisija.
 
Član 44.
Komisija za finansije ima predsednik i dva člana, od čega su predsednik i jedan član iz saveta, a treći član može biti i lice koje nije član saveta.
Zadatak Komisije za finansije je da:
-          priprema finansijski plan mesne zajednice i dostavlja ga savetu na donošenje,
-          prati izvršenje finansijskog plana i obaveštava savet,
-          utvrđuje nacrt odluke o samodoprinosu i dostava ga savetu,
-          prati realizaciju samodoprinosa i obaveštava savet,
-          priprema nacrte odluka iz oblasti finansija i dostavlja ih savetu.
 
Član 45.
Komisija za mandatna pitanja ima predsednik i dva člana, od čega su predsednik i jedan član iz saveta, a treći član može biti i lice koje nije član saveta.
Komisija za mandatna pitanja:
-          utvrđuje razlog za prestanak mandata člana saveta i obaveštava savet,
-          utvrđuje postojanje razloga za opoziv i obaveštava savet,
-          predlaže verifikaciju mandata članova saveta izabranih na dopusnik izborima,
-          rešava o svim pitanjima koja se tiču mandata članova saveta.
 
Član 46.
Administrativna komisija ima predsednik i dva člana, od čega su predsednik i jedan član iz saveta, a treći član može biti i lice koje nije član saveta.
Administrativna komisija:
-          priprema nacrte odluka o imenovanju u radna tela saveta i dostavlja ih savetu,
-          priprema nacrte odluka vezanih za obavljanje administrativnih polova u mesnoj zajednici,
-          priprema nacrte akata koje donosi savet i dostavlja ih savetu.
 
2.     Povremena radna tela
 
Član 47.
Savet može osnovati povremena radna tela - samostalna ili nezavisna radna tela.
Naziv, sastav i zadaci samostalnih i nezavisnih radnih tela određuju se odlukom o osnivanju radnih tela.
 
VI SREDSTVA ZA RAD MESNE ZAJEDNICE
 
Član 48.
Sredstva za rad mesne zajednice obezbeđuju se iz:
-          sredstava obezbeđenih u budžetu opštine;
-          sredstva iz budžeta Republike Srbije i Autonomne Pokrajine Vojvodine;
-          sredstava koja građani obezbeđuju samodoprinosom;
-          donacija, poklona i drugih zakonom dozvoljenih načina;
-          prihoda koje ostvari mesena zajednice svojom aktivnošću.
Novčana sredstva ostvarena realizacijom aktivnosti iz stava 1. tačka 2. do 5. ovog člana su prihodi budžeta opštine.
 
Član 49.
Sredstva koja opština prenosi mesnoj zajednici obezbeđuju se u budžetu opštine, u skladu sa Odlukom o budžetu.
Za obavljanje izvornih poslove opštine koji su povereni mesnoj zajednici obezbediće se sredstva u budžetu opštine.
Mesna zajednice koristi sredstva u skladu sa finansijskim planom, na koji saglasnost daje Skupština opštine.
 
Član 50.
Opština u budžetu obezbeđuje sredstva za tekuće i investiciono održavanje poslovnog prostora u mesnoj zajednici.
 
Član 51.
Na zahtev nadležnog organa opštine, savet mesne zajednice dužan je da dostavi zahtev za obezbeđivanje finansijskih sredstava za narednu godinu u rokovima koje odredi opštinska uprava.
 
Član 52.
Sredsta mesne zajednice raspoređuju se finansijskim planom, a konačan obračun ovih sredstava vrši se završnim računom u skladu sa zakonom.
 
Član 53.
Savet mesne zajednice je dužan da najkasnije do 15. marta tekuće godine dotavi optštnskom veću i skupštini opštine izveštaj o svom radu i realizaciji programa za prošlu godinu, kao i izveštaj o korišćenju sredstava koja im je opština prenela.
Kontrolu materijalno-finansijskog poslovanja mesne zajednice vrše zakonom određeni organi, kao i budžetska inspekcija opštine.
 
VII UČEŠĆE GRAĐANA U VRŠENJU POSLOVA MESNE ZAJEDNICE
 
Član 54.
Građani mesne zajednice u vršenju poslova od zajedničkog interesa odlučuju:
-          na zboru građana;
-          davanjem pismene izjave;
-          preko izabranih predstavnika u organima mesne zajednice.
 
Član 55.
Zbor građana može da raspravlja i da daje predloge:
-          o programu kojim se utvrđuju izvori i način obezbeđivanja ukupnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta koji su predmet odluke o samodoprinosu;
-          izveštaj o radu mesne zajednice i završni račun mesne zajednice;
-          razmatra predloge urbanističkih planova čija se primena odnosi na područje mesne zajednice;
-          o predlogu plana investicionih ulaganja javnih preduzeća čiji je osnivač opština;
-          o pitanjima iz delokruga rada Skupštine opštine za koji se traži rasprava na zborovima građana;
-          o opozivu jednog ili više članova saveta mesne zajednice;
-          o drugim pitanjima od neposrednog i zajedničkog interesa  za građane mesne zajednice.
 
Član 56.
Zbor građana se saziva za naseljeno mesto ili deo naseljnog mesta.
Savet mesne zajednice je dužan da sazove zbor građana i kada to zatraži predsednik opštine, predsednik Skupštine opštine, najmanje 50 punoletnih građana sa područja za koje se zbor građana saziva, kao i najamanje 1/4 odbornika Skupštine opštine, najmanje 8 dana pre dana održavanja.
 
Član 57.
Građani se o održavanju zbora obaveštavaju isticanjem javnog poziva na oglasnu tablu, preko sredstava javnog informisanja ili na drugi uobičajan način.
Ako predsednik Saveta ne sazove zbor građana, to može učiniti njegov zamenik, bilo koji član saveta ili podnosilac inicijative.
 
Član 58.
Pravo učešća u razmatranju pitanja, pokretanju inicijativa i predlaganju pojedinih rešenja imaju svi punoletni građani sa teritorije te mesne zajednice.
Pravo odlučivanja na zboru građana imaju građani čije je prebivalište na području za koje je zbor sazvan.
Na zboru građana može se punovažno odlučivati ako zboru prisustvuje najmanje 5% birača upisanih u birački spisak za mesnu zajednicu za koju se zbor saziva, prema poslednjem zvanično objavljenom rešenju o zaključenju biračkog spiska za izbor odbornika Skupštine opštine, sa područja za koje je zbor sazvan.
O prisutnim građanima na zboru vodi se evidenicija.
Odluke na zboru građana donose se većinom glasova prisutnih građana sa pravom odlučivanja na zboru građana, u skladu sa zakonom.
Pre donošenja odluke objavljuje se broj prisutnih građana, što se unosi u zapisnik.
 
Član 59.
Opštinska uprava ima obavezu da pruži pomoć sazivačima u sazivanju, pripremanju i održavanju zborova građana.
 
Član 60.
O radu zbora građana vodi se zapisnik koji sadrži: mesto i vreme održavanja, broj prisutnih građana sa njihovim imenima, usvojeni dnevni red, kratak opis rada zbora, predloge građana i zaključke koji su na zboru doneti.
 
Član 61.
Građani se u mesnoj zajednici mogu izjašnjavati davanjem pismenih izjava uz potpis o pitanjima iz nadležnosti saveta mesne zajednice ili o pitanjima za koja je odlukom nadležnog organa opštine određeno da će se ovako odlučivati, ukoliko zakonom ili drugim aktom nije drugačije određeno.
 
Član 62.
Odluku o izjašnjavanju građana davanjem pismene izjave donosi zbor građana, savet mesne zajednice ili Skupština opštine. Odluka sadrži: naziv organa koji je raspisao pismeno izjašnjavanje, rok za izjašnjavanje, predlog akta ili definisano pitanje o kome se vrši izjašnjavanje i način objavljivanja odluke.
 
Član 63.
Pismeno izjašnjavanje sprovodi komisija.
Komisiju imenuje savet mesne zajednice, odnosno zbor građana.
Komisija se sastoji od predsednika, dva člana i njihovih zamenika.
 
Član 64.
Odluka o kojoj se građani pismeno izjašnjavaju doneta ke ako se za nju izjasni većina građana koji imaju pravo na pismeno izjašnjavanje.
 
VIII INICIJATIVA I PETICIJA GRAĐANA
 
Član 65.
Inicijativu za razmatranje, odnosno rešavanje pojedinih pitanja iz okvira prava i dužnosti mesne zajednice može pokrenuti svaki građanin, sam ili zajedno sa drugima, čije je prebivalište na području mesne zajednice, u skladu sa zakonom, statutom opštine, statutom mesne zajednice i ovom odlukom.
Inicijativa se podnosi savetu mesne zajednice u pismenom obliku.
 
Član 66.
Svaki građanin mesne zajednice ima pravo da sam ili sa drugim građanima mesne zajednice podnese peticiju savetu mesne zajednice kojom traži da se:
-          donese ili pokrene postupak za donošenje ili izmenu i dopunu pravnog akta iz nadležnosti mesne zajednice;
-          preispita rad organa mesne zajednice, kao i nepravilan odnos zaposlenih u mesnoj zajednici.
Savet mesne zajednice je dužan da podnetu peticiju razmotri i da o zauzetom stavu obavesti podnosioca peticije u roku od 30 dana od dana podnošenja.
 
IX SARADNJA SA DRUGIM MESNIM SAMOUPRAVAMA I ORGANIZACIJAMA
 
Član 67.
Mesna zajednica može da ostvaruje saradnju u oblastima od zajedničkog interesa sa drugim mesnim zajednicama na teritorijji opštine ili druge opštine.
Odluku o saradnji iz stava 1. ovog člana donosi savet mesne zajednice.
 
Član 68.
Savet mesne zajednice može sarađivati sa nevladinim organizacijama, humanitarnim i drugim organizacijama, u interesu mesne zajednice i njenih građana.
 
X AKTA MESNE ZAJEDNICE
 
Član 69.
U okviru Zakona, Statuta opštine i ovog Statuta, mesna zajednica donosi akta i Odluke kojima uređuje pitanja iz svoje nadležnosti.
Akte i Odluke Savet mesne zajednice donosi većinom glasova od prisutnih članova Saveta mesne zajednice.
Postupak donošenja Statuta mesne zajednice sprovodi se kroz sledeće faze:
-          utvrđivanje predloga statuta,
-          davanje saglasnosti na predlog,
-          usvajanje predloga nakon dobijene saglasnosti,
-          objavljivanje statuta,
-          stupanje statuta na snagu.
Predlog statuta utvrđuje Savet mesne zajednice i isti potpisan od strane predsednika Saveta, overen pečatom mesne zajednice uz obrazloženje dostavlja Predsedniku Skupštine opštine.
Predsednik Skupštine opštine je dužan da predlog Statuta uvrsti u dnevni red prve naredne sednice Skupštine opštine od dana dostavljanja predloga, radi razmatranja predloga i davanja saglasnosti.
Skupština opštine na dostavljeni predlog može dati saglasnost odnosno odbiti da da saglasnost i predlog statuta vratiti Savetu sa obrazloženjem razloga za odbijanje davanje saglasnosti o čemu pismeno obaveštava Savet mesne zajednice u roku od tri dana od dana održane sednice.
Nakon dobijanja obaveštenja u smislu stava 4. ovog člana, a najkasnije u roku od 10 dana Savet mesne zajednice je dužan da postupi na jedan od sledećih načina:
-          usvoji predlog statuta, ukoliko je data saglasnost bez primedbi
-          ukoliko su date primedbe, razmotri primedbe, a nakon toga utvrdi predlog Statuta i dostavi ga Skupštini na saglasnost. Ukoliko Savet ne prihvati primedbe dužan je da pismeno obrazloži razloge ne prihvatanja i uz predlog Statuta dostavi Skupštini.
Nakon usvajanja Statuta, isti se objavljuje u ''Službenom listu opštine Alibunar''. 
Statut mesne zajednice stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ''Službenom listu opštine Alibunar'', a može iz naročito opravdanih razloga stupiti na snagu najranije narednog dana od dana objavljivanja.
Jedan primerak predloga Statuta u tekstu koji je objavljen u ''Službenom listu opštine Alibunar''  čuva se u mesnoj zajednici sa rokom čuvanja trajno.
Na postupak izmena i dopuna Statuta primenjuje se postupak donošenja Statuta utvrđen u ovom članu.
 
XI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
 
Član 70.
Predlog Statuta uputiti Skupštini opštine Alibunar radi davanja saglasnosti.
 
Član 71.
Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje da važi prethodni Statut mesne zajednice Janošik.
 
 
Broj:  35/2015
Dana: 28. septembra 2015. godine.
 
PREDSEDNIK SAVETA

Ivan Listmajer, s.r.