• Novosti

    Dani višnje u Janošiku

    U periodu kada se jedno od najlepših voća leta - višnja bere i kada se prave razni domaći specijaliteti, 10. jula obeležen je i Dan višnje, kao manifestacija koja se ponovo vratila u Janošik.

    Više..

  • Dani višnje u Janošiku

Organizovanje

Oblici neposrednog učešća građana u ostvarivanju mesne samouprave su građanska inicijativa, zbor građana i referendum.

1. Građanska inicijativa

Građani mesne zajednice putem građanske inicijative predlažu Savetu mesne zajednice donošenje akata kojim će se urediti određeno pitanje iz delokruga Mesne zajednice, promenu Statuta i drugih akata i raspisivanje referenduma.

Kada je lista potpisnika građanske inicijative sačinjena u skladu sa odredbama zakona, a prikupljeno je najmanje 10% potpisa birača na teritoriji Mesne zajednice, Savet Mesne zajednice je dužan da povodom predloga datog u inicijativi donese Odluku i dostavi obrazloženi odgovor građanima u roku od 30 dana od dobijanja predloga.

2. Zbor građana

Zbor građana se može sazvati za teritoriju cele Mesne zajednice ili samo za jedan njen deo.

Zbor građana raspravlja i daje predloge o pitanjima iz nadležnosti organa opštine kao i iz delokruga poslova Mesne zajednice.

Zbor građana saziva predsednik Saveta Mesne zajednice na osnovu zaključka Saveta, najmanje 8 dana pre dana njegovog održavanja.

Predlog za sazivanje zbora može dati Savet Mesne zajednice ili grupa od najmanje 50 građana sa biračkim pravom u pismenoj formi.

O sazivanju zbora građani se obaveštavaju isticanjem akata o sazivanju zbora na oglasnoj tabli, preko sredstava informisanja ili na drugi pogodan način.

Zborom građana predsedava sazivač ili lice koje on ovlasti.

Zbor građana može punovažno raditi ako na njemu prisustvuje najmanje 10% biračkog tela sa teritorije za koju se zbor održava.

Zbor građana javnim glasanjem, većinom glasova prisutnih, usvaja zahteve i predloge, i upućuje ih nadležnim organima opštine ili Mesne zajednice.

Ako su zahtevi i predlozi upućeni organima Mesne zajednice, oni su dužni da ih u roku od 30 dana od održavanja

zbora građana razmotre i da o njima zauzmu stav, odnosno donesu odgovarajuću odluku ili meru, te da o tome obaveste građane.